Lagen och självförsvar - Nödvärnslagen

Självförsvar är allt Du gör för att skydda och försvara Dig mot alla typer av fysiska angrepp. Detta regleras i Nödvärnslagen.

 

Det finns många användbara metoder att skydda sig mot ett angrepp t.ex. flytta sig undan angreppet, blockera, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, slå, nypa, riva, klösa, sparka och kasta omkull en motståndare.

Alla sätt Du kan komma på för att försvara Dig räknas som självförsvar. Dock är det viktigt att Ditt försvar står i rimlig proportion till det angrepp som Du blivit utsatt för.

Lagen och självförsvar

Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten för “nödvärn”. Nödvärnslagen behandlas i Brottsbalkens 24 kapitel §1.

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

 

Det kan ibland vara svårt att förstå innebörden i en lagtext.
Man kan enklare uttrycka rätten till nödvärn på följande sätt:

Tre villkor för nödvärnsrätt

  1. Det skall föreligga ett angrepp
  2. Det skall vara aktuellt
  3. Försvaret skall vara nödvändigt

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen innebär att angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra.
Ju mer våld som används i angreppet ju mer våld kan krävas för att klara ett försvar.
Du har inte rätt till nödvärn längre än angreppet pågår.
Då angreppet upphör, upphör även rätten till nödvärn.
Du bör utgå från att använda så lite våld som möjligt och ändå uppnå målet att avvärja angreppet.

Använd aldrig mer våld än vad som är absolut nödvändigt för att försvara Dig vid ett angrepp.

Förklaring till lagtexten

Påbörjat innebär att angreppet pågår, slaget, sparken eller tillhygget är på väg mot målet, handen är på väg att gripa eller har redan gripit tag. Det är även påbörjat när angriparen klart är på väg mot offret.

Överhängande innebär att angreppet inte har påbörjats men det är mycket närstående i både tid och rum. T.ex. angriparen hotar att angripa och är så nära att han har möjlighet att sätta hotet i verket. Det måste även uppfattas som troligt att angriparen menar allvar med hotet.

Brottsligt angrepp innebär att det finns ett uppsåt och att fängelse kan följa på gärningen. En ofrivillig ”knuff” utan uppsåt föranleder ej rätt till nödvärn.

Person innebär vilken person som helst. Det kan vara du själv eller annan person. Om någon blir angripen och har rätt till nödvärn, har var och en som kommer till hjälp samma nödvärnsrätt.

Egendom innebär all egendom oavsett vem som äger egendomen. Du kan dock inte hindra någon att angripa sin egen egendom med stöd av nödvärn.

Bar gärning innebär att Du måste se tillgreppet. Nödvärn gäller bara i direkt anslutning i tid till bar gärning.

Rum, hus, gård eller fartyg anses som en fullständig uppräkning av samtliga utrymmen och platser, t.ex. bil, tält, husvagn. Gård behöver ej vara inhägnad.

Försöker tränga in i hus… innebär att Du har rätt att stoppa någon som vill in på området eller i lokalen om Du vet att personen inte får vistas där av någon orsak.

Den som olovligen trängt in i… innebär att Du får avlägsna (avhysa) den som olovligen har tagit sig in på området eller i lokalen.

Bostad innebär att Du bor, sover eller vistas på denna plats. Det kan vara ett eller flera rum, ett tält, husvagn eller annan plats där Du tillfälligt bor. Man måste bo lagligt. Det behövs inte ett hyreskontrakt för att det skall räknas som bostad. Då det gäller bostad har Du rätt att avlägsna en person oavsett om denne är där lovligen eller olovligen om personen vägrar att gå när Du säger till. Angreppets beskaffenhet innebär det sätt som angreppet utförs på och hur kraftigt det är och om det är med tillhyggen eller vapen.

Det angripnas betydelse innebär hur betydelsefullt (värdefullt) det angripna är. Är det en människa finns det givetvis ingen begränsning av hur betydelsefull den är. När det gäller egendom, materiella ting, får Du använda betydligt mindre våld i nödvärn än när det gäller försvar av en eller flera människor.

Olaga hot, BrB 4:5

”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på så sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egens eller annans säkerhet till person eller egendom, dömes för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”

Är brottet grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

 

Definition av hot*

Uttalat påstående om att en person kommer eller kan komma att  begå en viss, ofta moraliskt förkastlig och ur hotets målgrupps perspektiv oacceptabel, aktivitet, speciellt om de av personen ev. ställda krav inte uppfylles.

Ord som: annars, om, om inte, är med uppsåt att skrämma eftersom det finns ett alternativ. Med skrämsel ligger alltid motivet synligt. T.ex. ”om du inte ber om ursäkt dödar jag dig”. Hotaren vill ha en ursäkt.

*) Enligt Wiktionary, den fria ordlistan